Výstava WassErleben

Podle svého původního účelu byla šachta hloubena kvůli vodním masám proudícím podzemím. Brzy se ukázalo, že touto novou šachtou je třeba také těžit materiál. Změnilo se tedy její technické vybavení a velmi brzy se začala jako hnací médium používat voda – jiné zdroje v těžebním revíru nebyly k dispozici.

V místě Drei-Brüder-Schacht tak vznikla energeticky zajímavá konstelace, protože po dosažení dna Rothschönberger Stolln v hloubce 272 m byla k dispozici obrovská propast. Dříve technicky využitelný pouze v kaskádách, od vodního kola k vodnímu kolu, otevřel nové možnosti, zejména v období útlumu freiberské těžby kolem roku 1910: Turbíny nyní mohly využívat velké propasti najednou, takže voda se těmito stroji proháněla pod vysokým tlakem. Souběžně s rozvojem turbínových technologií probíhala technická revoluce elektrifikace s možností přeměny mechanické energie z turbíny na elektrickou energii v generátoru. Obrovská výhoda tohoto hlavního zdroje energie – jeho nekomplikovaná přepravitelnost – způsobila, že na něj přešel celý průmysl. Zasáhlo to všechny oblasti života. Z dnešního pohledu si lze jen těžko představit, že by šlo fungovat “bez elektřiny”…

Vzhledem ke svému historickému vývoji souvisejícímu s lokalitou zaujala Drei-Brüder-Schacht po uvedení jeskynní elektrárny do provozu okamžitě zvláštní postavení v hornické oblasti. Dnes však toto technické dílo není považováno pouze za technickou památku. Využití obnovitelných zdrojů energie je budoucností. Aby bylo možné nahradit fosilní paliva, je zapotřebí vynalézavosti a odvahy. Tato technická památka tak může znovu a znovu poskytovat podněty k přemýšlení a snad jednou i opět “čistou elektřinu z hlubin”.

The situation of being able to provide both retrospectives on the development of the energy industry in the mining area and perspectives for the use of hydropower Situace, kdy je možné poskytnout jak retrospektivu vývoje energetiky v těžební oblasti, tak i perspektivy využití vodní energie v Drei-Brüder-Schacht, přiměla spolek, Spolkovou nadaci pro životní prostředí, Saské zemské ministerstvo životního prostředí a zemědělství a v neposlední řadě i významné partnery v regionu ke zřízení informačního centra v této lokalitě. Tato ekologická expozice, která byla slavnostně otevřena v roce 2008, od té doby zaujímá zvláštní roli v kontextu všech památek v krušnohorském hornickém regionu.

Návštěvník zde získá především informace o využívání energetických zdrojů v hornictví – v bývalé šachtě, bývalé elektrárně, v jedinečném prostředí. Informační centrum je didakticky nastaveno tak, aby zde žáci základních a středních škol a jejich učitelé našli místo pro mimoškolní výuku. Lze zde prakticky realizovat obsah výuky STEM. A možná právě návštěva bude tím posledním impulsem k rozhodnutí pro technické povolání.

Návštěvníci se zde mohou seznámit se staletým využíváním energetického zdroje “vody”. Původně dochované obráběcí stroje jsou uváděny do pohybu pomocí převodovky – díky elektrické energii. S každým otočením bubnu starého zdvihacího stroje spouštíte pohled do jeskyně elektrárny a naproti rozvodně cítíte, jak výjimečným okamžikem bylo uvedení této elektrárny do provozu 24. prosince 1914 pro celý region. Nechte se unášet časem a podívejte se také, jakým výzvám musí čelit naši mladí lidé. Srdečně vás zveme…